Pojecte: Comunicació

Objectiu:

Coordinar la comunicació entre famílies, AFA i escola, buscant de forma especial la implicació de les famílies i la transparència en la gestió de l’associació.

Donar suport a la resta de comissions perquè la informació que necessitin donar a les famílies arribi de forma òptima.

Tasques:

  • Elaborar el pla de comunicació anual perquè sigui aprovat per la Junta Directiva i Direcció de l’Escola.
  • Gestionar la pàgina web de l’AFA, actualitzar-la i crear el contingut de totes les notícies publicades.
  • Elaborar i fer el seguiment publicacions pàgina de Facebook de l’AFA.
  • Dinamitzar els diferents canals de comunicació que l’AFA té amb les famílies.
  • Crear i vetllar pel manteniment i bon ús de la imatge corporativa.
  • Treballar conjuntament amb la comissió delegats per tal de poder recollir les queixes, propostes, suggeriments i felicitacions que facin referència a l’AFA.
  • Buscar la implicació de les famílies, conjuntament amb els delegats i les delegades.
  • Informar dels acords presos en els consells escolars.

 Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta

Tornar a la pàgina de comissions